• امکان اتصال هوای تازه
  • تامین جریان هوا برای فواصل زیاد