• قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  • پمپ درین داخلی (سفارشی)
  • طراحی بسیار باریک
  • امکان اتصال هوای تازه