فن کویل دیواری (سری ایرباس)

فن کویل دیواری (سری ایرباس)\
  • دارای ریموت کنترل بی سیم
  • طراحی زببا و منحصر به فرد
  • عایق کاری مناسب
  • تعمیر و نگهداری آسان
  • فیلتر قابل شستشو

ریموت کنترل
کنتــرل ایــن دســتگاه ها از طریــق ریمــوت کنترل هــای بــدون ســیم صــورت می پذیرد.اســتفاده از کنترل هــای ســیمی نیــز در امکان پذیــر Optionalصــورت درخواســت مشــتری بــه صــورت می باشــد.

فیلتر قابل شستشو
دوره زمانـی بـرای شستشـوی ایـن نـوع فیلترها دو برابر بیشـتر از فیلترهـای معمولی می باشـد.

تشخیص خودکار خطاها
اگــر خطایــی ایجــاد شــود نشــانگر روشــن شــده و کــد خطــا بــر روی کنتــرل کننــده ســیمی نشــان داده می شــود. بــا ایــن روش علــت خرابــی نیــز راحت تــر پیــدا می شــود.

امکان نصب شیر دوراهه یا سه راهه
امــکان نصــب شــیر دوراهــه یــا ســه راهه بــا توجــه بــه نیــاز مصــرف کننــده وجــود دارد. این شیر توسط خریدار از بازار قابل تهیه می باشد.

اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
فن کویل دیواری با ظرفیت 800
قیمت: 249,375,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
فن کویل دیواری با ظرفیت 600
قیمت: 242,500,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
فن کویل دیواری با ظرفیت 400
قیمت: 194,375,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
فن کویل دیواری با ظرفیت 300
قیمت: 187,500,000 ریال