ماشین لباسشویی مدل COMPACT

با عرض پوزش امکان مرجوع و یا تعویض کالا وجود ندارد.

ضمانت 24 ماهه قطعات فنی + 5 سال ضمانت کالا

قیمت رنگ سیلور : 1150000000 ریال

 • بهترین رتبه مصرف انرژی با گرید A+++
 • دارای اعلان صوتی برای انتخاب برنامه، گزینه ها و اتمام شستشو
 • با برنامه های متنوع و به روز برای شستشوی هر نوع البسه
 • سیستم عیب یابی خودکار و اعلان خرابی روی صفحه نمایش
 • امکان انتخاب زمان در شروع شستشو تا 24 ساعت
 • مجهز به قفل کودک
 • صفحه نمایش لمسی : برای ظاهر شدن صفحه نمایش، صفحه را لمس کنید.
 • روشنایی مخزن درام : هــر دو درام بــالا و پاییــن دارای روشــنایی هســتند، بطوریکــه بــه آســانی بــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد کــه از جــا مانــدن لباس هــا جلوگیــری کنــد.
 • موتور دایرکت درایو : هر چه کمتر، بهتر
 • بدون نویز :  بدون براش کربنی
 • با دوام : طول عمر بالا بدون اصطکاک
 •  i-Dos : تکنولــوژی هوشــمند i-Dos بــه طــور خــودکار وزن لباسهــا را اندازه گیــری میکنــد و هوشــمندانه میــزان تزریــق مایــع مخصــوص کــودک، مایــع لباسشــویی و نرم کننــده را کنتــرل می کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی دیگـر نیـازی نیسـت بـرای هــر بــار اســتفاده از ماشــین لباسشــویی مایــع شــوینده اضافــه کنیــد، در سیســتم i-Dos میتوانیــد در مخــزن مایــع شستشــو و نرم کننــده بــه مقــدار مــورد نیــاز بــرای 50 بــار شستشــو مــواد شــوینده بریزیــد. میتوانیــد بــا یک بــار پــر کــردن مخــزن شستشــو تــا 50 بــار از ماشــین لباسشــویی اســتفاده نماییــد.
 • Smari Jei : تکنولــوژی Jei smari مــواد شــوینده باقیمانــده بــر روی درب و لباسهــا را می شــوید و آنهــا را تمیزتــر و روشــن تر میکنــد.
 • حافظ سالمتی : اشعه UV،استریلیزاسیون، +Ag، بهداشت، درام تمیز
 • سیستم خشککن اینورتر : در یـک سـاعت کلیـه عملیـات شستشـو و خشـک کـردن انجـام میشــود.
 • شستشو با هوای گرم : بهره گیـری از هـوای گـرم 360 درجـه بـرای دسـتیابی بـه بهتریـن عملکـرد شستشـو
ماکزیمم ظرفیت شستشو (Kg) 15
حجم درام (لیتر) درام باال35: |  درام پایین64:
سرعت چرخش موتور No spin/1400/1200/1000/800/400 :پایین درام No spin/ /1000/800/600/400 :باال درام
  (oC) دما Cold: 30/40/60/96
نوع موتور دایرکت درایو
نمایشگر LED
نوع کلیدها Touch
 ابعاد داخل درام (mm) باال: 310×390 / پایین: 350×510
ابعاد دستگاه (mm) 600x605x1400 (W x D x H)
وزن دستگاه (Kg) 133
برنامه های اصلی درام بالا لباس کودک، لباس زیر، شستشوی سریع 30‘، شستشوی سریع 15‘، هوشمند، نرمی و لطافت بیشتر، شستشوی طوالنی مدت در دمای باال، آب کشی و خشک کن، خشک کن، شستشوی دیگ
برنامه های اصلی درام پایین لباس زیر، شستشوی سریع 30‘، شستشوی سریع 15‘، هوشمند، لباسهای مخمل، لباسهای پشمی و نخی، لباسهای حریر و ظریف، شستشوی طوالنی مدت در دمای باال، آب کشی و خشک کن، خشک کن، شستشوی دیگ، خشک کن تنها، شستشو و خشک کن، شستشو با هوای گرم