یونیت داخلی کاستی چهار طرفه

  • جریان هوا به صورت چهار طرفه
  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی متر
  • دارای مبدل حرارتی ۵ بخشی
  • قابلیت اتصال به کانال هوای تازه
  • دارای ریموت کنترل بی سیم
  • نمایشگر دیجیتال
  • کم صدا
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 30000
قیمت: 447,100,000 ریال
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 24000
قیمت: 438,850,000 ریال
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 18000
قیمت: 420,700,000 ریال
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 12000
قیمت: 407,500,000 ریال
Model IndoorPanel I4WGRV09P1MB13 I4WGRV12P1MB13 I4WGRV16P1MB13
Power Supply V~,Hz,Ph ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
Capacity Cooling kW ۲٫۸ ۳٫۶ ۴٫۵
Heating kW ۳٫۰ ۴٫۳ ۵٫۰
Unit Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) m3/h ۶۲۰/۴۹۶/۴۳۴ ۶۲۰/۴۹۶/۴۳۴ ۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵
Noise Level(Hi/Mi/Lo) dB(A) ۳۸/۳۵/۳۲ ۳۸/۳۵/۳۲ ۳۹/۳۶/۳۳
Net Dimension (W×D×H) mm ۶۱۵x615x263 ۶۱۵x615x263 ۶۱۵x615x263
Packing Dimension (W×D×H) mm ۷۰۰x700x330 ۷۰۰x700x330 ۷۰۰x700x330
Net Weight Kg ۲۰ ۲۰ ۲۰
Gross Weight Kg ۲۵ ۲۵ ۲۵
Panel Net Dimension (W×D×H) mm ۶۵۰x650x55 ۶۵۰x650x55 ۶۵۰x650x55
Packing Dimension (W×D×H) mm ۷۱۰x710x80 ۷۱۰x710x80 ۷۱۰x710x80
Net Weight Kg ۳ ۳ ۳
Gross Weight Kg ۵ ۵ ۵
Refrigerant Pipe Liquid Side mm ۶٫۳۵ ۶٫۳۵ ۶٫۳۵
Gas Side mm ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷
Drainage mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)

sdf

Model IndoorPanel I4WGRV18P1MB13 I4WGRV24P1MB12 I4WGRV30P1MB12
Power Supply V~,Hz,Ph ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
Capacity Cooling kW ۵٫۶ ۷٫۱ ۹
Heating kW ۶٫۳ ۸ ۱۱
Unit Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) m3/h ۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵ ۱۲۵۰/۱۰۴۰/۹۱۰ ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo) dB(A) ۳۹/۳۶/۳۳ ۳۸/۳۴/۳۰ ۴۱/۳۷/۳۴
Net Dimension (W×D×H) mm ۶۱۵x615x263 ۸۳۵x835x250 ۸۳۵x835x250
Packing Dimension (W×D×H) mm ۷۰۰x700x330 ۹۱۰x910x310 ۹۱۰x910x310
Net Weight Kg ۲۰ ۲۷ ۲۸
Gross Weight Kg ۲۵ ۳۴ ۳۵
Panel Net Dimension (W×D×H) mm ۶۵۰x650x55 ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ ۹۵۰×۹۵۰×۵۵
Packing Dimension (W×D×H) mm ۷۱۰x710x80 ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰
Net Weight Kg ۳ ۵ ۵
Gross Weight Kg ۵ ۷ ۷
Refrigerant Pipe Liquid Side mm ۶٫۳۵ ۹٫۵۲ ۹٫۵۲
Gas Side mm ۱۲٫۷ ۱۵٫۸۸ ۱۵٫۸۸
Drainage mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)

asd

Model IndoorPanel I4WGRV38P1MB12 I4WGRV42P1MB12 I4WGRV48P1MB12
Power Supply V~,Hz,Ph ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
Capacity Cooling kW ۱۱٫۲ ۱۲٫۵ ۱۴
Heating kW ۱۲٫۸ ۱۳٫۳ ۱۵
Unit Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) m3/h ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰ ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰ ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo) dB(A) ۴۱/۳۸/۳۵ ۴۱/۳۸/۳۵ ۴۱/۳۸/۳۵
Net Dimension (W×D×H) mm ۸۳۵x835x290 ۸۳۵x835x290 ۸۳۵x835x290
Packing Dimension (W×D×H) mm ۹۱۰x910x350 ۹۱۰x910x350 ۹۱۰x910x350
Net Weight Kg ۳۰ ۳۰ ۳۰
Gross Weight Kg ۳۷ ۳۷ ۳۷
Panel Net Dimension (W×D×H) mm ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ ۹۵۰×۹۵۰×۵۵
Packing Dimension (W×D×H) mm ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰
Net Weight Kg ۵ ۵ ۵
Gross Weight Kg ۷ ۷ ۷
Refrigerant Pipe Liquid Side mm ۹٫۵۲ ۹٫۵۲ ۹٫۵۲
Gas Side mm ۱۵٫۸۸ ۱۵٫۸۸ ۱۵٫۸۸
Drainage mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)