ماشین لباسشویی مدل GALANT

با عرض پوزش امکان مرجوع و یا تعویض کالا وجود ندارد.

ضمانت 24 ماهه قطعات فنی + 5 سال ضمانت کالا

قیمت رنگ سیلور : 310000000 ریال

قیمت رنگ سفید : 300000000 ریال

 • بهترین رتبه مصرف انرژی با گرید A+++

 • دارای اعلان صوتی برای انتخاب برنامه، گزینه ها و اتمام شستشو

 • با برنامه های متنوع و به روز برای شستشوی هر نوع البسه

 • سیستم عیب یابی خودکار و اعلان خرابی روی صفحه نمایش

 • امکان انتخاب زمان در شروع شستشو تا 24 ساعت

 • مجهز به قفل کودک

مشخصات ماشین لباسشویی مدل GALANT

 • موتور اینورتر : در مقایســه بــا موتورهــای یونیورســال، موتورهــای BLDC می تواننــد تــا بیشــتر از %70 در مصــرف انــرژی صرفه جویــی کننــد. بی صداتــر، ســریعتر و پایدارتــر هســتند.
 • بــخــار : هنگامــی کــه عملکــرد بخــار فعــال می شــود، داخــل درام گــرم و باعــث بهبــود عملکــرد شستشــو و از بیــن بــردن آلودگی هــای روی لباسهــا میشــود.
 • Baby Care : بــرای لباس هــای کودکتــان از برنامــه ی care Baby اســتفاده کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن برنامــه لباســها بــا دقــت بیشــتری در جهــت افزایــش ســامت کــودکان شســته میشــوند.

ماشین لباسشویی مدل GALANT

 • Pre Wash : ایــن برنامــه بــرای شستشــوی لباس هــای خیلــی کثیــف در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن عملکــرد لباسهــا را بــا مایــع شــوینده قبــل از شستشــوی اصلــی می شــوید تــا لباسهــا بــه خوبــی تمیــز شــوند.
 • Super Spa : قبــل از شــروع شستشــوی اصلــی، آب داخــل محفظــه اضافــه می شــود و تــا دمــای 60 درجــه ســانتیگراد گــرم می شــود تــا بخــار بــه وجــود آیــد. چرخــه ی ایــن برنامــه حــدود 30 دقیقــه زمــان می بــرد و مهمتریــن کاربــرد آن استریلیزاســیون و بــوزدایــی از لباسهــا اســت.
 • Nighi Wash : بـرای کاهـش صـدا و نویـز دسـتگاه بـه خصـوص بـرای شستشـو در سـاعات اسـتراحت و شـب طراحـی شـده اسـت. ایـن کاهـش صـدا بـا کنتـرل سـرعت چرخـش انجـام می شـود.
ماکزیمم ظرفیت شستشو (Kg) 12
حجم درام (لیتر) 72
سرعت چرخش موتور 1400/1000/800/400/No spin
  (oC) دما Cold/20/40/60/90
نوع موتور BLDC اینورتر
نمایشگر LED
نوع کلیدها Taci+Touch
 ابعاد داخل درام (mm) 510×390
ابعاد دستگاه (mm) 595x640x850 (W x D x H)
وزن دستگاه (Kg) 76
برنامه های اصلی برنامه لباسهای کتان و پنبه، لباسهای مخمل، لباسهای حریر و ظریف، لباس بچه، لباسهای مخلوط، شستشوی سریع 15‘، شستشوی سریع 42‘، لباسهای پشمی و نخی، آبکشی و خشک کن، خشک کن تنها، لباسهای معمولی،شستشو با بخار، لباسهای ورزشی، شستشو با صرفه جویی انرژی
امکانات جانبی پیش شستشو، انتخاب دما، یک بار آبکشی اضافه، سرعت شستشو، قفل کودک، شستشوی بی صدا، تاخیر در شروع کار ماشین، استریلیزاسیون، چرخههای آبکشی، شستشوی دیگ