ماشین لباسشویی مدل Drive Direct

با عرض پوزش امکان مرجوع و یا تعویض کالا وجود ندارد.

ضمانت 24 ماهه قطعات فنی + 5 سال ضمانت کالا

قیمت رنگ سیلور : 330000000 ریال

قیمت رنگ سفید : 320000000 ریال

 • بهترین رتبه مصرف انرژی با گرید A+++
 • دارای اعلان صوتی برای انتخاب برنامه، گزینه ها و اتمام شستشو
 • با برنامه های متنوع و به روز برای شستشوی هر نوع البسه
 • سیستم عیب یابی خودکار و اعلان خرابی روی صفحه نمایش
 • امکان انتخاب زمان در شروع شستشو تا 24 ساعت
 • مجهز به قفل کودک

مشخصات ماشین لباسشویی مدل DRIVE DIRECT

 • درزگیر آنتی باکتریال :  درزگیـر آنتـی باکتریـال میتوانـد تـا %99 لباسهـای شـما را در برابـر باکتری هـا محافظــت نماید.
 • شستشوی درام  : محیــط داخلــی و خارجــی درام بــا دمــای بــالا و جریــان ســریع آب پاکســازی می شــود و آن را در برابــر آلودگی هــای ثانویــه محافظــت مینمایــد.
 • شستشوی بی صدا : عملکــرد بســیار کــم صــدا و بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای خــواب و محیــط اســتراحت شــما.
 • آیا متوجه باکتریها شدهاید؟ ایــن مــدل لباسهــای  شــما را در برابــر باکتریهــا حفاظــت میکنــد، بــه گونــه ای کــه نــرخ استریلیزاســیون بــه باالتــر از 99/99 % میرســد.

 • درام جادویی ضدزنگ: درام اســتفاده شــده ضــد زنــگ میباشــد و قابلیــت کارکــرد بــا وزن بــالای لباســها بــدون  آســیب زدن بــه آنهــا را دارد.
 • طراحی کنترل پنل LED : پنــل LED تعبیــه شــده در دســتگاه تمامــی امکانــات را بــه راحتــی و بــدون خــم شــدن در دســترس کاربــر قــرار میدهــد.
 • روشنایی سه بعدی : نورپـردازی سـه بعـدی بـا طراحـی منحصـر بـه فـرد، عـلاوه بـر کاربـردی آسـان تـر جلـوه زیبایـی را به ماشـین لباسشـویی بخشـیده اسـت.
 • Pre Wash : ایــن برنامــه بــرای شستشــوی لباسهــای خیلــی کثیــف در نظــر گرفتــه شــده اسـت. ایـن عملکـرد لباسهـا را بـا مایـع شـوینده قبـل از شستشـوی اصلـی میشــوید تــا لباسهــا بــه خوبــی تمیــز شــوند
ماکزیمم ظرفیت شستشو (Kg) 12
حجم درام (لیتر) 72
سرعت چرخش موتور 1400/1000/800/400/No spin
  (oC) دما Cold/30/40/60/96 oC
نوع موتور دایرکت درایو
نمایشگر Big LED
نوع کلیدها Micro+Taci+Touch
 ابعاد داخل درام (mm) 510×390
ابعاد دستگاه (mm) 595x640x850 (W x D x H)
وزن دستگاه (Kg) 76
برنامه های اصلی برنامه لباسهای کتان، لباسهای مخمل، لباسهای حریر و ظریف، لباس بچه، لباسهای مخلوط، شستشوی سریع 15‘، شستشوی سریع 42‘، لباسهای پشمی و نخی، خشک کن، کاپشن کرکی، استریلیزاسیون، از بین بردن حشرات، شستشوی دیگ، آبکشی و خشک کن
امکانات جانبی شستشو، انتخاب دما، آبکشی، سرعت شستشو، قفل کودک، تکنولوژی i-DOS، تاخیر در شروع کار ماشین